«Вчені записки» - збірник наукових праць

Вимоги до статей

Вимоги щодо оформлення статті у збірник наукових праць «Вчені записки»

 1. Текст статті подається в електронному вигляді з роздрукуванням.
 2. Набір тексту виконується у редакторі Word for Windows 6.0, шрифт Times New Roman, розмір кегля – 14, міжрядковий інтервал – 1,5 розміри абзацу – 1,0 см. верхнього, нижнього і лівого поля – 2,5 см., правого – 2,0 см., від верхнього та нижнього зрізу до колонтитула – 1,25 см., нумерація сторінок посередині під текстом. При наборі формул використовується вмонтований в Word for Windows 6.0 редактор формул.
 3. У статті ліворуч від середини аркуша має стояти УДК (4 корпус - бібліотека).
 4. Праворуч від середини аркуша друкуються ініціали та прізвище автора, через кому науковий ступінь, посада, назва організації, де працює автор. (українською та англійською) між назвою статті та текстом повинна бути відстань 2 інтервали.
 5. Стаття повинна мати наступні необхідні елементи: анотація та ключові слова (двома мовами – українська та англійська) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій,в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми , котрим присвячується означенна стаття; формулювання цілей статті (постановка, завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
 6. Далі, через один інтервал друкується бібліографічний опис (не менше 8 джерел) відповідно національним стандартам оформлення, після цього одразу в транслітерованому варіанті чи перекладі. В разі, якщо література подається в перекладі, в кінці кожної позиції необхідно зазначати мову оригіналу: [in Ukrainian],[in Russian]. Бібліографічний опис літературних джерел оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» (Приклади оформлення бібліографічного опису наведено в «Бюлетені ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26-30.). Під заголовком «References» - ті самі джерела, але англійською мовою, оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA (стандарт APA) (http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book). Транслітерувати власні назви, прізвища та імена слід згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 55 "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею" (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п).
 7. Обсяг статті – 8-10 сторінок друкованого тексту. Формули повинні бути чіткі, таблиці повинні мати назву та номер.

Приклад оформлення статі та бібліографії:

Термін подачі статей: 18-й випуск – 02.10.17. – 07.11.2017р.

Перелік документів, що подаються для друку статті:

 1. електронний варіант статті.
 2. паперовий варіант статті.
 3. зовнішня рецензія, завірена відповідним чином.
 4. витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку.
 5. відомості про автора (П.І.Б повністю, посада, місце роботи, телефон, електронна адреса)

Контактні дані: (044) 371-61-74

e-mail: vni_315@ukr.net

Остання редакція: 31.10.17