«Вчені записки» - збірник наукових праць

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ РУКОПИСУ

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ РУКОПИСУ (НАУКОВОЇ СТАТТІ) ДО ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ “ВЧЕНІ ЗАПИСКИ”

The rules of manuscript execution and presenting to Scientific Works Collection "SCIENTIFIC NOTES"

Перед поданням, будь-ласка, уважно прочитайте і дотримуйтесь наведених нижче інструкцій. Рукописи, які не відповідають встановленим вимогам будуть повернуті без розгляду.Авторам без наукового ступеня рекомендується подавати статті у співавторстві з особами, які мають такий ступінь. Надається перевага статтям у співавторстві з іноземними дослідниками. До розгляду редколегії приймаються наукові статті українською мовою, які написані спеціально для збірника наукових праць «Вчені записки» (оригінальні), які відповідають профілю збірника, раніше ніколи не публікувалися в інших джерелах та відповідно оформлені.

Рукопис статті, супроводжується:

 •  відомості про автора (авторів) з яким надалі редколегія буде підтримувати зворотній зв'язок щодо публікації рукопису (окремо інформація зазначена українською та англійською): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (кафедра без скорочень), сфера наукових інтересів, ID (у системі наукової ідентифікації), електронну адресу, номер (и) телефону (ів);
 • автори повинні подати супроводжувальний лист, який підтверджує, що стаття раніше не публікувалася і не розглядаєтьсяіншими виданнями щодо можливості її публікації, разом з електронним варіантом статті. Прізвище автора зазначається лише у супроводжувальному листі (оскільки всі статті проходять процедуру анонімної перевірки та відбору незалежними рецензентами).

Рукопис статті не має містити заборонених до друку матеріалів, оскільки журнал є відкритим джерелом інформації. Автори несуть особисту відповідальність за факти, твердження та результати, викладені в статтях, а також правильність та точність прізвищ, назв, посилань і цитувань.За наукове та інформаційне наповнення несе відповідальність автор (автори) статті та експерти (вчені, що рецензують статтю).

До публікації приймаються статті, які відповідають наступним вимогам:

 1. Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження та обґрунтування отриманих наукових висновків.
 2. Стаття має бути написана українською (англійською) мовою, ретельно вичитана автором (ами), відповідати тематичному спрямуванню збірника наукових праць і включати всі структурні елементи (з дотриманням вказаної послідовності) відповідно до п. 3 Постанови ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1, а саме:

індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК), що розміщується на початку статті у верхньому лівому кутку листа (Times New Roman, 14 пт);

метадані (інформація про автора(ів) статті та її реферативна частина) у верхньому правому кутку листа, що розміщуються послідовно українською та англійською мовами та включають у себе (Times New Roman, 12 пт, 1-й інтервал, курсивом):

 • відомості про автора (прізвище (виділити жирним), ініціали, вчене звання і вчений ступінь, місце роботи або навчання, посада, населений пункт, країна, E-mail, ORCID (можна зареєструватися за посиланням https://orcid.org/);
  • назва статті– великими літерами, по центру українською та англійською мовою (Times New Roman, 14 пт., жирний). Назва статті подається без використання вузькоспеціалізованих скорочень, крапка в кінці назви не ставиться (повинна бути короткою (максимум 10 слів); відображати результати дослідження, тобто завдання дослідження, а не процес дослідження; у назві, уникайте таких слів, як «аналіз», «дослідження», «обстеження», «проблеми» і т.д.);
  • анотація (Abstract) структурована українською та англійською  мовами (300-350 слів, тобто не менше 1800 знаків). Анотація повинна містити стисле формулювання змісту статті, не повторювати назву. Загальна структура анотації повинна відображати: актуальність теми дослідження (Urgency of the research) та точну постановку проблеми (Target setting); виділення недосліджених частин загальної проблеми (Uninvestigated parts of general matters defining) з постановкою завдання дослідження (The research objective) в цій статті; викладення основного матеріалу (стисло) (The statement of basic materials) та висновків відповідно до статті (Conclusions) (Times New Roman, 12 пт, 1-й інтервал).
   • ключові слова(до 20), які характеризують зміст та основні поняття статті (Times New Roman, 12 пт., 1 інтервал);
   • коди JELClassіfіcatіon (коди – буква і дві цифри) (https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php);

– текст статті, який повинен відповідати вимогам МОН України до наукових статей, що публікуються у наукових фахових виданнях (затверджених постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 №7-05/1), а саме – мати такі необхідні елементи (виділяються окремими підзаголовками, кожен елемент починається з нового рядка) (Times New Roman, 14 пт.):

 • Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • Розгорнутий аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальноїпроблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • Деталізованаметодика дослідження. При описі методики необхідно вказати інформацію про процес дослідження. Наприклад: період дослідження; число респондентів або інше, джерела інформації; інформацію про експертів; необхідний обсяг даних (sample); методи оцінки результатів дослідження; іншу важливу інформацію. В кінці методики можуть бути описані методи дослідження.
 • Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми;
 • Формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У цій частині статті необхідно не просто представити результати досліджень, а й аргументувати їх новизну.
 • Висновки і перспективи подальших наукових досліджень у даному напрямі(наукова новизна, теоретичне і практичне значення досліджень, соціально-економічний ефект, який виникає внаслідок впровадження наукових результатів. Перспективи подальших наукових розробок);

Бібліографічний список (Бібліографічний список(Times New Roman, 14 пт., жирний, назва –по центру, а сам список – по ширині) (список використаної літератури складений відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»). Розміщується література у кінці статті. На всі першоджерела повинні бути зроблені посилання. У тексті порядковий номер першоджерела проставляється у квадратних дужках. Першоджерела подаються мовою оригіналу. Посилання на неопубліковані роботи не допускаються. До списку літератури додається її переклад англійською мовою (References)(Times New Roman, 14 пт., жирний, назва –по центру, а сам список – по ширині), де розміщуються ті ж самі джерела англійською мовою оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA-2010 (http://www.bibme.org/citation-guide/apa/). Назви періодичних українських та російських видань (журналів, збірників та ін.) подаються транслітерацією, а в дужках – англійською мовою. Назва статей допускається транслітерацією, згідно правил транслітерації (Постанова від 27 січня 2010 р. N 55 Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею). Кількість літературних джерел має становити не менше 15-20 посилань, з яких не менше ніж половина має бути посиланнями на іноземні джерела (Онлайн транслітерація з української на англійську згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» – http://ukrlit.org/transliteratsiia). Назви джерел у списку літератури розміщуються в порядку цитування в тексті (а не за абеткою). Посилатися на підручники, навчальні посібники, публіцистичні статті не доцільно.В кінці кожної з позицій списку (за виключенням англомовних джерел) необхідно зазначити мову її оригіналу, наприклад: [In Ukrainian], [In Russian]. Власні назви, прізвища та імена слід транслітерувати згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 55 "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею" (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-п).

Приклади основних еталонних форматів:

Стаття журналу:

Hughes, G., Desantis, A., & Waszak, F. (2013). Mechanisms of intentional binding and sensory attenuation: The role of temporal prediction, temporal control, identity prediction, and motor prediction. Psychological Bulletin, 139, 133–151. http://dx.doi.org/10.1037/a0028566

Авторська книга:

Rogers, T. T., & McClelland, J. L. (2004). Semantic cognition: A parallel distributed processing approach.Cambridge, MA: MIT Press.

Розділ у редагованій книзі:

Gill, M. J., & Sypher, B. D. (2009). Workplace incivility and organizational trust. In P. Lutgen-Sandvik & B. D. Sypher (Eds.). Destructive organizational communication: Processes, consequences, and constructive ways of organizing(pp. 53–73). New York, NY: Taylor & Francis.

Форма подання статті:

 1. Обсяг статті має становити 12-16 сторінок формату А4, набраних шрифтом Times New Roman, 14 кеглем (розміром шрифта), через 1,5 інтервал, всі поля – 2 см, абзацний відступ – 1,25 см.
 2. Кількість співавторів – не більше трьох, допускається чотири, лише за умови співавторів іноземців..
 3. Файл статті слід готувати за допомогою текстового редактора Word. У файлі не використовувати стилі тексту, сторінки не нумерувати. Слова друкувати без переносів.
 4. Всі нетекстові об’єкти створювати вбудованими засобами Word, формули за допомогою редактора Equation, діаграми, графіки  Graph або Excel. Весь графічний матеріал повинен бути чорно-білого кольору, заповнення виконувати штрихуванням. При створенні діаграм, графіків та наборі формул потрібно використовувати шрифт Times New Roman, 12 кегль (розмір шрифту), 1 -й інтервал.
 5. Виклад статті мусить бути чітким, стислим, кількість таблиць, формул та ілюстрацій (схеми, рисунки, графіки, діаграми) — мінімальною і застосовувати їх потрібно лише у випадку, коли це значно поліпшує зміст статті, дає змогу зрозуміти його повніше і глибше порівняно з текстовою формою викладу.
 6. Таблиці повинні бути компактними, логічно побудованими, мати порядковий номер та короткий виразний заголовок, що точно охоплює тему і зміст таблиці.
 7. Усі дані в таблиці слід набирати шрифтом Times New Roman, 12 кеглем, 1 -м інтервалом. Таблиці повинні не виходити за межі полів сторінки.
 8. За наявності ілюстрацій їх необхідно додатково подавати окремими файлами того формату, в якому вони були виготовлені. Якщо ілюстрації виконані у програмі Corel Draw, то потрібно надати файли у форматі *.cdr. Якщо ілюстрації відскановані – то у форматі *.tif і т. п.
 9. Цитати, таблиці, ілюстрації, всі цифрові дані подаються з обов’язковими посиланнями на джерела. Під кожною таблицею та рисунком має бути зазначено джерело (Джерело: …). Для подання джерела потрібно використовувати шрифт Times New Roman, 12 кегль (розмір шрифту).
 10. Статтю автор має подати до редакції збірника наукових праць надрукованою в одному примірнику та в електронному вигляді.
 11. Наукова редколегія здійснює перевірку на плагіат, а також внутрішнє та зовнішнє рецензування статті. У разі негативної рецензії статтю може бути повернуто автору на доопрацювання або відхилено. Статті, що оформлені з відхиленнями від вказаних вимог, редакцією не розглядатимуться. Редакція залишає за собою право скорочувати і виправляти статті.

Приклад оформлення статті та оплата публікації.

Надсилати статті та супровідні документи на поштову скриньку kneu.vz@gmail.com

Якщо статтю прийнято до друку, за згодою автора редакція збірника наукових праць “Вчені записки” має право на її публікування та розповсюдження в друкованому та електронному виданнях.

Остання редакція: 13.11.19