«Вчені записки» - збірник наукових праць

Про збірник

Збірник наукових праць, що з 1997 р. публікується як «Вчені записки» є наступником видань «Вісті Київського Комерційного Інституту», що видавалось з 1919 р. та «Наукові записки Київського інституту Народного Господарства», що виходили з 1923 р. Метою видання є створення платформи для поширення, обміну та структуризації наукової інформації, надання можливості оприлюднення результатів актуальних досліджень для науковців з України та інших країн; забезпечення відкритого доступу до наукових знань для вчених, студентів і зацікавлених професіоналів в сфері прикладної та фундаментальної економічної науки, економічного управління та регулювання. Редакція приймає наукові статті присвячені проблемам пояснення, моделювання, прогнозування, управління та регулювання економічних процесів на макро- та мікро- і міжнародному рівнях, оцінки соціально-економічних наслідків реформ, структурних та інституціональних зрушень в суспільних та господарських системах регіонального, галузевого, національного і глобального рівня, прикладним питанням державної політики, міжнародних економічних відносин та їх основних форм, методології наукових досліджень та економічної освіти.В процесі відбору публікацій редакція керується актуальністю проблематики статті в сучасному науковому дискурсі, коректністю дотримання методології та обґрунтованістю вибору методів дослідження, науковою та прикладною цінністю його результатів.

Збірник, починаючи з першого випуску, внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з економіки. Наразі готуються документи для реєстрації видання в міжнародних наукометричних базах.

Тираж видання - 50 примірників. З випусками можна ознайомитись у бібліотеці КНЕУ та у провідних наукових бібліотеках України. Електронні копії журналу (починаючи з 8 випуску 2006 року) передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського.

Періодичність: 4 випуск на рік.

Мова видання: українська та англійська

Остання редакція: 21.06.21