«Вчені записки» - збірник наукових праць

«Вчені записки» - збірник наукових праць. ISSN printed: 2415-850X; online: 2415-8518

SCIENTIFIC WORKS COLLECTION SCIENTIFIC NOTES


 • Рік заснування: 1997
 • Проблематика: економічна теорія (розвиток економіки, інновації в економіці); функціональна економіка; галузева, міжгалузева та регіональна економіка; світове господарство та міжнародні економічні відносини; економіко-математичні методи (статистика, інформатика, економіко-матиматичне моделювання).
 • Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11576 - 448 від 27.08.2006 р.
 • Фахова реєстрація у ВАК України:Постанова № 1-05/7 від 09.06.1999
 • Дурковане періодичне видання, що включено до переліку фахових видань  України: наказ МОН України

  № 1222 від 07.10.2016 р.
 • Галузь науки: економічні науки
 • Періодичність: 1 раз на рік
 • Мова видання: українська
 • Програмні цілі (основні принципи): публікація результатів наукових досліджень в галузі фундаментальної і прикладної економіки
 • Є друкованим періодичним виданням, що включено до таких наукометричних баз як: Research Bible; GoogleScholar;Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory); Національна бібліотека імені В.І. Вернадського.