«Вчені записки» - збірник наукових праць

«Вчені записки» - збірник наукових праць. ISSN printed: 2415-850X; online: 2415-8518

SCIENTIFIC WORKS COLLECTION SCIENTIFIC NOTES


 • Рік заснування: 1997
 • Проблематика: економічна теорія (розвиток економіки, інновації в економіці); функціональна економіка; галузева, міжгалузева та регіональна економіка; світове господарство та міжнародні економічні відносини; економіко-математичні методи (статистика, інформатика, економіко-математичне моделювання).
 • Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11576 - 448 від 27.08.2006 р.
 • Фахова реєстрація у ВАК України:Постанова № 1-05/7 від 09.06.1999
 • Друковане періодичне видання, що включено до переліку фахових видань України, категорія «Б»:

  наказ МОН України № 409  від 17.03.2020 р.
 • Галузь науки: економічні науки
 • Періодичність: 4 рази на рік
 • Мова видання: українська, англійська
 • Програмні цілі (основні принципи): публікація результатів наукових досліджень в галузі фундаментальної і прикладної економіки
 • Є друкованим періодичним виданням, що включено до таких наукометричних баз як: Research Bible; GoogleScholar; Ulrichsweb (Ulrich’s Periodicals Directory); Національна бібліотека імені В.І. Вернадського, Open Academic Journals Index, Index Copernicus (ICV 2019 = 57.33)CiteFactor, CEEOL.
 • Научные журналы УрГЭУ включены в систему Erih Plus - Уральский государственный экономический университет